Zakat Harta Disebut Juga Dengan Zakat

jurnal


Zakat Harta Disebut Juga Dengan Zakat

Zakat harta atau yang disebut juga dengan zakat maal adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti telah mencapai nisab dan haul. Contohnya, jika seseorang memiliki tabungan sebesar Rp100.000.000, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, yaitu sebesar Rp2.500.000.

Zakat harta memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, zakat dapat membersihkan harta dan diri dari sifat kikir dan tamak. Selain itu, zakat juga dapat mendatangkan keberkahan dan pahala yang berlimpah. Bagi masyarakat, zakat dapat membantu meringankan beban fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dalam sejarah Islam, zakat harta telah menjadi kewajiban sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya, zakat dibayarkan dalam bentuk barang-barang seperti unta, kambing, dan gandum. Namun seiring perkembangan zaman, zakat juga dapat dibayarkan dalam bentuk uang tunai.

Zakat Harta Disebut Juga dengan Zakat

Zakat harta atau zakat maal merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki banyak aspek penting. Berikut adalah 10 aspek penting terkait zakat harta:

 • Nisab
 • Haul
 • Kadar
 • Jenis harta
 • Waktu pembayaran
 • Penerima zakat
 • Hukum zakat
 • Hikmah zakat
 • Dalil zakat
 • Sejarah zakat

Kesepuluh aspek tersebut saling terkait dan membentuk pemahaman yang komprehensif tentang zakat harta. Misalnya, nisab merupakan batas minimal harta yang wajib dizakatkan, sedangkan haul adalah jangka waktu kepemilikan harta sebelum wajib dizakatkan. Kadar zakat berbeda-beda tergantung jenis hartanya, seperti emas, perak, atau hasil pertanian.

Nisab

Nisab merupakan salah satu aspek penting dalam zakat harta, yaitu batas minimal harta yang wajib dizakatkan. Penetapan nisab bertujuan untuk memastikan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu dan memiliki kelebihan harta.

 • Nilai Harta
  Nisab zakat harta ditetapkan berdasarkan nilai tertentu, seperti 85 gram emas murni atau senilai dengannya.
 • Jenis Harta
  Nisab zakat berbeda-beda tergantung jenis hartanya, seperti nisab zakat emas, perak, hasil pertanian, dan lain-lain.
 • Kepemilikan Penuh
  Harta yang dizakatkan harus dimiliki secara penuh dan tidak sedang dalam tanggungan utang.
 • Haul
  Nisab zakat juga terkait dengan haul, yaitu jangka waktu kepemilikan harta sebelum wajib dizakatkan.

Dengan memahami nisab zakat, umat Islam dapat mengetahui dengan jelas kapan mereka wajib mengeluarkan zakat dan berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Nisab zakat juga menjadi salah satu faktor yang membedakan antara orang kaya dan miskin, sehingga zakat dapat tepat sasaran kepada mereka yang berhak menerimanya.

Haul

Haul merupakan salah satu aspek penting dalam zakat harta, yaitu jangka waktu kepemilikan harta sebelum wajib dizakatkan. Dengan kata lain, harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang telah dimiliki dan dikuasai selama satu tahun penuh atau lebih. Penetapan haul bertujuan untuk memastikan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan finansial yang stabil dan berkelanjutan.

Hubungan antara haul dan zakat harta sangat erat. Tanpa adanya haul, zakat harta tidak dapat diwajibkan. Hal ini karena zakat merupakan kewajiban tahunan, sehingga harta yang dizakatkan haruslah harta yang telah dimiliki selama satu tahun penuh. Dengan demikian, haul menjadi penanda waktu dimulainya kewajiban zakat harta.

Dalam praktiknya, perhitungan haul zakat harta dimulai sejak harta tersebut dimiliki dan dikuasai secara penuh, hingga genap satu tahun. Misalnya, jika seseorang membeli emas pada tanggal 1 Januari 2023, maka haul zakat emas tersebut jatuh pada tanggal 1 Januari 2024. Pada saat itulah emas tersebut wajib dizakatkan.

Memahami hubungan antara haul dan zakat harta sangat penting bagi umat Islam agar dapat memenuhi kewajiban zakat dengan benar dan tepat waktu. Dengan mengetahui kapan haul zakat harta jatuh tempo, umat Islam dapat mempersiapkan diri untuk mengeluarkan zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerimanya.

Kadar

Kadar zakat harta merupakan salah satu aspek penting yang menentukan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan. Kadar zakat berbeda-beda tergantung jenis hartanya, seperti emas, perak, hasil pertanian, dan lain-lain. Penetapan kadar zakat bertujuan untuk memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan sesuai dengan kemampuan muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) dan bermanfaat bagi mustahik (penerima zakat).

 • Kadar Zakat Emas dan Perak
  Kadar zakat emas dan perak adalah 2,5%. Artinya, jika seseorang memiliki emas seberat 100 gram, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5 gram emas.
 • Kadar Zakat Hasil Pertanian
  Kadar zakat hasil pertanian berbeda-beda tergantung jenis tanamannya. Misalnya, kadar zakat padi adalah 10% jika diairi dengan biaya dari alam dan 5% jika diairi dengan biaya dari tenaga manusia atau mesin.
 • Kadar Zakat Hewan Ternak
  Kadar zakat hewan ternak juga berbeda-beda tergantung jenis hewannya. Misalnya, kadar zakat kambing adalah 1 ekor kambing untuk setiap 40 ekor kambing yang dimiliki.
 • Kadar Zakat Perdagangan
  Kadar zakat perdagangan adalah 2,5% dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan perdagangan.

Dengan memahami kadar zakat harta, umat Islam dapat mengetahui dengan jelas berapa jumlah zakat yang wajib dikeluarkan sesuai dengan jenis harta yang dimiliki. Kadar zakat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi distribusi zakat kepada para mustahik, sehingga zakat dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal.

Jenis Harta

Jenis harta merupakan salah satu aspek penting dalam zakat harta, yaitu penggolongan harta yang wajib dizakatkan. Penggolongan ini bertujuan untuk menentukan kadar zakat yang berbeda-beda tergantung jenis hartanya, sehingga zakat yang dikeluarkan sesuai dengan kemampuan muzakki dan bermanfaat bagi mustahik.

 • Harta Pokok
  Harta pokok adalah harta yang memiliki nilai intrinsik dan dapat disimpan dalam jangka waktu lama, seperti emas, perak, dan tanah.
 • Harta Perniagaan
  Harta perniagaan adalah harta yang diperoleh dari kegiatan perdagangan, seperti barang dagangan, saham, dan obligasi.
 • Harta Hasil Pertanian
  Harta hasil pertanian adalah hasil panen dari tanaman yang ditanam, seperti padi, jagung, dan buah-buahan.
 • Harta Hasil Peternakan
  Harta hasil peternakan adalah hasil dari hewan ternak yang dipelihara, seperti sapi, kambing, dan unta.

Penggolongan jenis harta dalam zakat harta memiliki implikasi penting dalam penentuan kadar zakat. Misalnya, kadar zakat harta pokok berbeda dengan kadar zakat harta perniagaan. Dengan memahami jenis harta yang dimiliki, umat Islam dapat mengetahui dengan jelas berapa jumlah zakat yang wajib dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariah.

Waktu Pembayaran

Waktu pembayaran zakat harta merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menunaikan kewajiban zakat. Waktu pembayaran zakat harta dapat bervariasi tergantung pada jenis hartanya dan kondisi tertentu.

 • Waktu Pembayaran Zakat Fitrah
  Zakat fitrah wajib dibayarkan sebelum Salat Idulfitri pada tanggal 1 Syawal. Waktu pembayarannya dimulai sejak terbenam matahari pada malam Idulfitri hingga sebelum Salat Idulfitri.
 • Waktu Pembayaran Zakat Maal
  Zakat maal wajib dibayarkan setelah harta mencapai nisab dan haul. Waktu pembayarannya fleksibel, dapat dilakukan kapan saja selama harta tersebut masih dimiliki.
 • Waktu Pembayaran Zakat Penghasilan
  Zakat penghasilan umumnya dibayarkan setiap bulan atau setiap kali menerima penghasilan. Waktu pembayarannya mengikuti waktu penerimaan penghasilan.
 • Waktu Pembayaran Zakat Saham
  Zakat saham wajib dibayarkan setelah saham mencapai nisab dan haul. Waktu pembayarannya sama dengan zakat maal, yaitu fleksibel dan dapat dilakukan kapan saja selama saham masih dimiliki.

Memahami waktu pembayaran zakat harta sangat penting agar zakat dapat ditunaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan mengetahui waktu pembayaran zakat, umat Islam dapat mempersiapkan diri dan merencanakan pengeluaran zakat dengan baik, sehingga kewajiban zakat dapat dipenuhi dengan optimal.

Penerima Zakat

Penerima zakat merupakan salah satu unsur penting dalam zakat harta. Zakat harta yang dikeluarkan oleh muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) akan disalurkan kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak menerimanya. Hubungan antara pemberi dan penerima zakat ini sangat erat dan saling berkaitan.

Zakat harta berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Dengan menyalurkan zakat kepada mustahik, kesenjangan ekonomi dapat dikurangi dan taraf hidup masyarakat miskin dapat ditingkatkan. Di sisi lain, penerima zakat juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan zakat yang diterima dengan sebaik-baiknya, seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, atau pengembangan usaha.

Dalam praktiknya, penerima zakat dapat berupa individu atau kelompok masyarakat yang memenuhi syarat, seperti fakir, miskin, amil, mualaf, budak, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Syarat-syarat tersebut telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan hadits, sehingga penyaluran zakat dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi mereka yang berhak menerimanya.

Hukum Zakat

Hukum zakat merupakan aturan atau ketentuan yang mengatur tentang kewajiban mengeluarkan zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Hukum zakat ini menjadi dasar bagi umat Islam dalam memahami dan melaksanakan kewajiban zakat dengan benar.

 • Wajib

  Zakat harta hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat, seperti telah mencapai nisab dan haul. Kewajiban ini didasarkan pada dalil Al-Qur’an dan hadis.

 • Syarat

  Untuk wajib mengeluarkan zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya: beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, dan memiliki harta yang mencapai nisab.

 • Jenis Harta

  Hukum zakat juga mengatur jenis harta yang wajib dizakatkan. Harta tersebut meliputi emas, perak, hasil pertanian, hewan ternak, dan harta perniagaan.

 • Kadar

  Kadar atau jumlah zakat yang wajib dikeluarkan juga telah diatur dalam hukum zakat. Kadar zakat berbeda-beda tergantung jenis hartanya, seperti 2,5% untuk emas dan perak, dan 10% untuk hasil pertanian.

Dengan memahami hukum zakat, umat Islam dapat mengetahui dengan jelas kewajiban mereka dalam mengeluarkan zakat, sehingga zakat dapat ditunaikan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariah. Hukum zakat juga menjadi pedoman bagi pengelola zakat dalam menyalurkan zakat kepada para mustahik yang berhak menerimanya.

Hikmah Zakat

Hikmah zakat merupakan salah satu aspek penting dalam zakat harta yang menunjukkan hikmah atau manfaat yang terkandung di balik kewajiban mengeluarkan zakat. Hikmah zakat memiliki hubungan yang erat dengan zakat harta, karena zakat harta merupakan salah satu wujud nyata dari hikmah tersebut.

Hikmah zakat yang utama adalah untuk membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan tamak. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim telah melatih dirinya untuk berbagi dan peduli terhadap sesama yang membutuhkan. Hikmah ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera, karena zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Selain itu, hikmah zakat juga dapat dilihat dari sisi spiritual. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim telah menunjukkan ketaatannya kepada Allah SWT dan rasa syukurnya atas segala rezeki yang telah diberikan. Hikmah spiritual ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang, sehingga zakat tidak hanya bermanfaat bagi dunia tetapi juga bagi akhirat.

Dalam praktiknya, hikmah zakat dapat dirasakan langsung oleh para mustahik yang menerima zakat. Zakat yang mereka terima dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, dan papan. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha. Dengan demikian, zakat dapat menjadi solusi nyata untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalil Zakat

Dalil zakat merupakan dasar hukum yang menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Dalil-dalil tersebut terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis, yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam melaksanakan zakat harta.

 • Al-Qur’an

  Dalam Al-Qur’an, terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang zakat, di antaranya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku'” (QS. Al-Baqarah: 43). Ayat ini menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan.

 • Hadis

  Selain Al-Qur’an, dalil zakat juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu pilar penting dalam agama Islam.

 • Ijma’ (Kesepakatan Ulama)

  Selain Al-Qur’an dan hadis, dalil zakat juga didukung oleh ijma’ (kesepakatan ulama). Para ulama sepakat bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat.

 • Qiyas (Analogi)

  Dalil zakat juga dapat diperoleh melalui qiyas (analogi) dengan ibadah lainnya, seperti salat dan puasa. Zakat diqiyaskan dengan salat dan puasa karena sama-sama merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam.

Dengan adanya dalil-dalil tersebut, kewajiban zakat harta menjadi jelas dan tidak dapat dibantah. Setiap muslim yang memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat hartanya untuk membantu fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejarah Zakat

Sejarah zakat merupakan aspek penting dalam memahami zakat harta, karena memberikan konteks dan latar belakang tentang kewajiban ini dalam agama Islam. Sejarah zakat menunjukkan bahwa zakat telah menjadi bagian integral dari ajaran Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan terus dipraktikkan oleh umat Islam hingga saat ini.

 • Zakat pada Masa Nabi Muhammad SAW

  Zakat pertama kali diwajibkan pada masa Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah. Pada saat itu, zakat berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan negara Islam yang digunakan untuk membantu fakir miskin dan membiayai kegiatan pemerintahan.

 • Perkembangan Zakat pada Masa Khulafaur Rasyidin

  Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para Khalifah Rasyidin melanjutkan praktik zakat dan mengembangkan sistem pengelolaannya. Abu Bakar Ash-Shiddiq membentuk lembaga khusus untuk mengelola zakat, yaitu Baitul Mal, yang kemudian disempurnakan oleh Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan.

 • Zakat pada Masa Kekhalifahan

  Pada masa kekhalifahan, zakat menjadi salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi dan sosial Islam. Para Khalifah mengalokasikan zakat untuk berbagai keperluan, seperti membantu fakir miskin, mendanai pembangunan infrastruktur, dan membiayai pendidikan.

 • Zakat pada Masa Modern

  Di era modern, zakat terus dipraktikkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Lembaga-lembaga zakat modern didirikan untuk mengelola dan menyalurkan zakat secara efektif dan efisien, sehingga zakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Sejarah zakat menunjukkan bahwa zakat telah menjadi kewajiban yang konsisten dan berkelanjutan dalam agama Islam. Zakat terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga zakat tetap relevan dan penting dalam kehidupan umat Islam hingga saat ini.

Pertanyaan Umum tentang Zakat Harta

Bagian ini menyajikan beberapa pertanyaan umum beserta jawabannya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang “zakat harta disebut juga dengan zakat”. Pertanyaan ini mengantisipasi pertanyaan yang mungkin muncul dan memberikan klarifikasi tentang aspek penting zakat harta.

Pertanyaan 1: Apa itu zakat harta?

Zakat harta atau zakat maal adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti telah mencapai nisab dan haul.

Pertanyaan 2: Kapan zakat harta wajib dikeluarkan?

Zakat harta wajib dikeluarkan setelah harta mencapai nisab dan haul. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakatkan, sedangkan haul adalah jangka waktu kepemilikan harta sebelum wajib dizakatkan.

Pertanyaan 3: Jenis harta apa saja yang wajib dizakatkan?

Jenis harta yang wajib dizakatkan meliputi emas, perak, hasil pertanian, hewan ternak, dan harta perniagaan.

Pertanyaan 4: Siapa saja yang berhak menerima zakat?

Zakat dapat disalurkan kepada fakir, miskin, amil, mualaf, budak, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Pertanyaan 5: Apakah zakat harta hukumnya wajib?

Ya, zakat harta hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat.

Pertanyaan 6: Apa hikmah dari zakat harta?

Hikmah zakat harta antara lain membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan tamak, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta membantu fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertanyaan umum ini memberikan gambaran dasar tentang zakat harta, namun masih banyak aspek lain yang dapat dibahas lebih lanjut. Artikel selanjutnya akan membahas lebih dalam tentang pengelolaan zakat harta, mulai dari pengumpulan hingga penyalurannya.

Dengan memahami zakat harta secara komprehensif, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakat dengan benar dan optimal, sehingga zakat dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Tips Mengelola Zakat Harta

Mengelola zakat harta secara tepat sangat penting untuk memastikan bahwa zakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa tips untuk mengelola zakat harta dengan baik:

Tip 1: Hitung Nisab dan Haul dengan Benar

Perhitungan nisab dan haul yang tepat merupakan dasar dalam menentukan kewajiban zakat. Pastikan untuk menghitung nisab dan haul sesuai dengan ketentuan syariah.

Tip 2: Identifikasi Jenis Harta yang Wajib Dizakatkan

Tidak semua harta wajib dizakatkan. Identifikasi jenis harta yang wajib dizakatkan, seperti emas, perak, hasil pertanian, hewan ternak, dan harta perniagaan.

Tip 3: Tentukan Kadar Zakat Sesuai Jenis Harta

Setiap jenis harta memiliki kadar zakat yang berbeda. Pastikan untuk menentukan kadar zakat sesuai dengan jenis harta yang dimiliki, misalnya 2,5% untuk emas dan perak.

Tip 4: Salurkan Zakat kepada Mustahik yang Berhak

Zakat harus disalurkan kepada mustahik yang berhak, seperti fakir, miskin, amil, mualaf, dan lain-lain. Pastikan untuk menyalurkan zakat melalui lembaga zakat yang terpercaya.

Tip 5: Dokumentasikan Transaksi Zakat

Dokumentasikan setiap transaksi zakat, baik penerimaan maupun penyaluran. Dokumentasi ini penting untuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat.

Dengan mengikuti tips-tips tersebut, umat Islam dapat mengelola zakat harta dengan baik dan optimal, sehingga zakat dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Tips-tips ini merupakan bagian penting dalam mengelola zakat harta secara komprehensif. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang penyaluran zakat harta, yaitu bagaimana zakat dapat disalurkan kepada mustahik yang berhak secara efektif dan efisien.

Kesimpulan

Artikel ini telah membahas secara komprehensif mengenai “zakat harta disebut juga dengan zakat”. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan antara lain:

 • Zakat harta merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu.
 • Zakat harta memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat, di antaranya membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan tamak, serta meningkatkan kesejahteraan sosial.
 • Pengelolaan zakat harta harus dilakukan dengan baik dan optimal, meliputi perhitungan nisab dan haul yang tepat, penyaluran kepada mustahik yang berhak, dan dokumentasi transaksi yang baik.

Zakat harta merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting. Dengan menunaikan zakat, umat Islam dapat membersihkan harta dan jiwa mereka, sekaligus membantu fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap muslim yang mampu wajib untuk menunaikan zakat hartanya dengan benar dan tepat waktu.

Youtube Video:Rekomendasi Herbal Alami:

Artikel Terkait

Bagikan:

jurnal

Saya adalah seorang penulis yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun. Hobi saya menulis artikel yang bermanfaat untuk teman-teman yang membaca artikel saya.

Artikel Terbaru